Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen vastaanotti hevoskasvatuksen ja raviurheilun vastuullisuutta ja elinvoimaa pohtineen ryhmän raportin keskiviikkona aamulla

29.6.2022

Muutama poiminta raportista : Hevonen edelle. Hevosella on suuri merkitys hyvinvoinnin tuottajana yhteiskunnassa, ja hevosen painoarvo on nostettava kärkeen myös puhuttaessa raviurheilusta.

Hippoksen rakenteiden uudistamiseen ja nuorten saamiseen raviurheilun sekä sen päätöksenteon pariin työryhmä kiinnittää erityistä huomiota.


Työryhmän päähavainnot

1. Hevonen edelle ravikeskustelussa. Hevosella on suuri merkitys hyvinvoinnin tuottajana yhteiskunnassa, ja hevosen painoarvo on nostettava kärkeen myös puhuttaessa raviurheilusta.

2. Raviratojen nykyinen tukimalli passivoittaa. Tukien painopistettä tulee siirtää ja ympäri vuoden ajavien ratojen määrää vähentää, jotta raviradat saavat toimintaansa tehostettua vielä, kun siihen on mahdollisuus.

3. Rakenteiden on uudistuttava. Toimintaympäristön vauhdikas muutos edellyttää myös Suomen Hippoksen rakenteiden uudistamista.

4. Ajetaan kilpaa siellä, missä on hevosia ja valmentajia. Kilpailupäivien jakamiselle ratojen kesken on luotava selkeät perusteet ja mittarit.

5. Vähemmän päiviä, enemmän euroja. Kilpailevien hevosten määrä on laskenut ja myös ravipäiviä on syytä vähentää ja palkintoja kohdentaa.

6. Strategiat sanoista teoiksi. Suomen Hippoksen hyvä strategia ja vastuullisuusohjelma täytyy saada siirrettyä alan arkeen. Nuoria tarvitaan alalle ja sen päätöksentekoon. Vastuullisuuden mittareiksi tarvitaan laatujärjestelmä, joka varmistaa hevosten ja ihmisten oikeanlaisen kohtelun.

7. Divisioonat takaisin ja lisää lähtöjä tammoille.

8. Kaikkien ravien ei tarvitse palvella kaikkia, mutta kaikille on oltava mielekästä tarjontaa. Raviurheilussa pitää olla mahdollisuus tähdätä kansainväliselle huipulle, toimia arjessa ammattimaisesti ja myös harrastaa mielekkäästi.

9. Ollaan valmiita ja ennakoidaan aikaa, jolloin Veikkauksen monopoli ja ravitalouden nykyinen rahoitusmalli on muutettava.

10. Vaikka nykymallilla ei voida jatkaa, alalla on hyvä tulevaisuus! Tarvitaan rohkeutta uudistua ja tehdä oikeita päätöksiä. Keskinäinen kinastelu ei siihen johda.

Nuorisotoimea käsittelevä kohta kokonaisuudessaan ;

5. NUORISO- JA HARRASTUSTOIMINNAN VALTAKUNNALLINEN MALLI


Nykytilanne
Suomen Hippoksen alaisia ravikouluja on valtakunnallisesti seitsemän, näistä neljä toimii fyysisesti ravi-
ratojen yhteydessä. Kilpailevien ponien ja poniohjastajien määrät ovat viime vuosina laskeneet. Hippos
on määritellyt tavoitetasoksi nuorisotyössä mukana olevien alle 25-vuotiaiden jäsenmäärän kasvattami-
sen kymmenellä prosentilla vuodessa.
Osa raviratojen toimintatuesta on määritelty nuorisotyöhön käytettäväksi.
Suomen Hippoksen valtuuskunnassa on nuorisoedustaja, jolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta. Hippoksen
strategiaan on linjattu nuorten saaminen vahvasti mukaan toimintaan ja vaikuttamiseen.


Työryhmän havainnot
Hippoksen strategiaan linjattu maininta nuorten saamisesta mukaan toimintaan ja vaikuttamiseen on
oikea, mutta toimenpiteitä sen toteuttamiseksi tulee kehittää. On aidosti ymmärrettävä nuorisotyön
tärkeys lajisuosion ja yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta ja tuotava nuorisotyö aiempaa tär-
keämmäksi osaksi toimintaa sen kaikilla tasoilla. Nuorten saamiseksi mukaan lajin pariin on pohdittava
ja löydettävä nykynuoria puhuttelevia keinoja.
Nuorisotoiminnan resurssien kohdentuminen todelliseen raviurheilun nuorisotyöhön on varmistettava.
Resurssien lisäksi Hippoksen tulee panostaa entistä enemmän valtakunnallisten toimintamallien luomi-
seen esimerkiksi ravikoulujen osalta.
Päätöksenteossa nuoret on saatava mukaan paljon entistä paremmin. Mallia voi ottaa Ruotsin ravikes-
kusjärjestö ST:stä, jonka hallituksessa on vuodesta 2014 alkaen ollut kaksi nuorisojäsentä.
Virallisten rakenteiden ulkopuolella kaikkien ravitoimijoiden on varmistettava, että raviurheilu on jokai-
selle hyvä ja turvallinen harrastus. Raviurheilu on tasa-arvoinen laji, jossa ollaan ikään ja sukupuoleen
katsomatta samalla viivalla. Alan vetovoimatekijänä on itse hevonen, joka ei varmasti syrji ketä


Raportti on  luettavana MMM sivuilta.

https://mmm.fi/documents/1410837/1708278/Vastuullista+ja+elinvoimaista+raviurheilua+ja+hevoskasvatusta+Suomessa+selvitt%C3%A4v%C3%A4n+ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+loppuraportti.pdf/eccb0a08-513b-1584-84d9-745d72ee859d/Vastuullista+ja+elinvoimaista+raviurheilua+ja+hevoskasvatusta+Suomessa+selvitt%C3%A4v%C3%A4n+ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+loppuraportti.pdf?t=1656415541117